Altijd up-to-date. Meld je aan voor onze nieuwsbrief BreinBites.

• Algemene voorwaarden •

Algemene voorwaarden voor door het BCL Instituut verleende diensten:

Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Op alle met het BCL instituut gesloten overeenkomsten zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. Voor deelnemers aan open opleidingen van het BCL Instituut verwijzen wij naar de Annex op de algemene voorwaarden: “Voorwaarden voor deelnemers aan open opleidingen en trainingen van het BCL Instituut.”

Artikel 2. Omvang verplichtingen

1. Met het BCL instituut gesloten overeenkomsten leiden voor het BCL instituut tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij het BCL instituut gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van het BCL instituut verlangd kan worden.

2. Als het BCL instituut voor de uitvoering van een met het BCL instituut gesloten overeenkomst derden inschakelt, is het BCL instituut gehouden deze derden zodanig zorgvuldig te selecteren, als de opdrachtgever dit zou doen als de opdrachtgever die derden zelf zou selecteren.

3. Voor zover het BCL instituut voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door, de opdrachtgever, respectievelijk een deelnemer, is het BCL instituut uit haar verplichtingen ontslagen bij niet-tijdig verstrekken van die informatie of verlenen van die medewerking.

Artikel 3. Honorarium en offertes

1. In beginsel wordt het honorarium van het BCL Instituut bepaald op grond van de aan de opdracht bestede arbeid en kosten.

2. Alle offertes zijn gebaseerd op gegevens waarover wij beschikken op het moment van het uitbrengen van de offerte. Als zich wijzigingen voordoen wat betreft de omstandigheden waarop wij ons gebaseerd hebben bij het uitbrengen van de bedoelde offerte, dan zijn wij bevoegd deze wijzigingen te verdisconteren in de uitvoering van de overeenkomst, dan wel de kosten aan te passen.

3. Bij overeenstemming tussen de opdrachtgever en het BCL Instituut over aanpak en het honorarium wordt ofwel de opdrachtbeschrijving per email ofwel getekend per post verstuurd. Als opdrachtbevestiging geldt de retourmail met de bevestiging van de opdrachtgever dan wel het door de opdrachtgever getekende document dat retour is gestuurd.

Artikel 4. Annulering overeenkomst door opdrachtgever

Als de opdrachtgever een overeenkomst tussen opdrachtgever en het BCL Instituut annuleert, wordt bij annulering tot één maand voor aanvang de daadwerkelijk door het BCL Instituut gemaakte (door het BCL Instituut te specificeren) kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen vier tot twee weken voor de aanvang is 50% van het overeengekomen offertebedrag verschuldigd. Bij annulering binnen twee weken voor de aanvang is 100% van het overeengekomen offertebedrag verschuldigd.

Artikel 5. Uitstel door het BCL Instituut

Als een (opleidings-)activiteit als gevolg van het op het moment van het sluiten van de overeenkomst niet voorziene omstandigheden geheel of gedeeltelijk niet op de afgesproken datum doorgang kan vinden, zijn wij gerechtigd in overleg met de opdrachtgever de betreffende opleidingsactiviteit op een andere datum doorgang te laten vinden.

Artikel 6. Betaling en facturering

1. Alle door het BCL Instituut opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. Betalingen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum verricht te zijn.

2. Tenzij anders is overeengekomen, worden de kosten van het BCL instituut in twee fasen gedeclareerd: de helft bij aanvang van de opdracht en de helft na voltooiing van de opdracht. Opdrachten die op één dag worden uitgevoerd (lezingen, workshops van een dag of dagdeel etc.), worden direct na de uitvoering gedeclareerd met één factuur.

3. Als van het BCL instituut meer dan gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst (op verzoek te ontwikkelen opleidingen, grote aantallen deelnemers etc.) kan het BCL instituut voor aanvang van haar werkzaamheden extra betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) verlangen.

Artikel 7. Incassokosten

1. Bij achterwege blijven van tijdige betaling staat het BCL instituut vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, ten laste van de opdrachtgever. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten van het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.

Artikel 8. Geheimhouding en privacy

1. Het BCL Instituut houdt zich verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij, zowel mondeling als schriftelijk, tijdens het uitvoeren van onze werkzaamheden vernemen.

2. Het BCL Instituut zal vertrouwelijk omgaan de door haar verkregen persoonsgegevens, testgegevens en andere gegevens, en zal die beheren op de wijze die de wet voorschrijft.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

1. Het BCL Instituut kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade tijdens trainingen/workshops/opleidingen/lezingen of andere diensten, door deelnemers van de training/workshop/opleiding/lezingen of diensten aan lijf, goederen en/of gelden veroorzaakt.

2. Behoudens in het geval van opzet of grove schuld aan de zijde van het BCL instituut, vrijwaart de opdrachtgever het BCL Instituut voor alle vorderingen en aanspraken die verband houden met werkzaamheden of diensten die het BCL Instituut voor de opdrachtgever uitvoert.

Artikel 10. Intellectueel eigendom

1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door het BCL Instituut ter uitvoering van de overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft het BCL Instituut eigenaresse respectievelijk houder (krachtens licenties van derden) van deze rechten.

2. De deelnemer verkrijgt slechts een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. De deelnemer mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de deelnemer verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen.

Artikel 11. Klachten

1. Voor klachten kunt u terecht bij het BCL instituut, te bereiken onder 085-4015788, of via een email aan info@bclinstuut.nl.

2. De klacht zal vertrouwelijk worden behandeld en er wordt een klachtendossier aangemaakt. De office-manager van het BCL instituut stuurt de indiener binnen 3 dagen een ontvangstbevestiging van de klacht.

3. Binnen een week na het indienen van de klacht wordt er met de indiener contact opgenomen, om de klacht op te lossen dan wel af te wikkelen.

4. De klachtenprocedure is op de site van het BCL Instituut opgenomen en openbaar toegankelijk

 

• Blogs, nieuws & inspiratie •

[NIEUWS]

Breinkennis versterkt duurzame inzetbaarheid. Succesvolle samenwerking BCL en SO-MITT

Het inzetbaar houden van medewerkers op lange termijn, zeker in een krappe arbeidsmarkt, is van levensbelang voor bedrijven. Duurzame inzetbaarheid is dan ook een belangrijk thema in organisaties. Dat breinkennis en concrete breintools belangrijke handvatten geven om dit thema verder te brengen in een organisatie, blijkt uit de succesvolle samenwerking van BCL met Stichting Opleidingsfonds Mode-, Interieur- Tapijt- en Textielindustrie (SO-MITT).

Lees verder

[BLOGS]

Even netflixen? Of toch liever een wandeling maken?

Dit zijn de guilty-brokkelbrein-pleasures van de BCL-associés (en dit doen ze om weer in focus te komen).

Lees verder

[IN DE MEDIA]

Veiligheidsregio Fryslân bouwt aan gezamenlijk brein-referentiekader

Christiaan Bruggen, opleider bij de Veiligheidsregio Fryslân, mag zich sinds het voorjaar 2018 BCL Professional noemen. Hij rondde met succes de vijfdaagse BCL professional opleiding af. Enthousiast ging hij aan de slag om trainingen binnen zijn organisatie met een nieuwe breinbril op te herontwerpen. Maar daarin wilde hij zijn team graag meenemen. Daarom vroeg hij het BCL instituut om incompany de training 6 Breinprincipes: maak je trainingen of lessen leuker én effectiever te verzorgen. Missie geslaagd? We vroegen Christaan naar de ervaringen van hem en zijn team.

Lees verder
Copyright © 2024 BCL instituut